Condicions de contractació

Tot aquell que vulgui contractar els serveis d’OXINEU Guies de muntanya, S.L. ha de llegir i acceptar les condicions generals de contractació i compra online segons els següents punts detallats a continuació, abans de fer la reserva:

 

CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ I COMPRA ONLINE

 

1. Generals:

Les activitats realitzades en el medi natural, com ara l’esquí alpí, l’esquí de muntanya, les raquetes de neu, l’alpinisme, cursos i tallers formatius, l’escalada, les vies ferrades, el senderisme, les curses d’orientació, les sortides amb bicicleta, gimcanes i jocs de nit entre d’altres; són activitats que comporten un cert risc inherent en major o menor mesura com poden ser relliscades, caigudes, cops, fred, insolació, cops de calor, exposició a condicions meteorològiques adverses, caiguda de pedres, aigues vives, caiguda de seracs, allaus naturals o accidentals, hipotèrmia, congelacions, trencament de pons de neu en esquerdes i rimaies (terreny glaciar) i derivades de les mateixes.

Des d’OXINEU vetllarem per minimitzar-los, però en contractar les nostres activitats el client assumeix els riscos inherents de les diferents activitats.
Totes les activitats proposades per OXINEU, inclouen l’acompanyament d’un tècnic titulat o monitor segons ràtio, una assegurança d’accidents per a tots els participants, una assegurança de responsabilitat civil i el material de seguretat d’us col·lectiu (no individual) i segons les condicions específiques de contractació especificades en cada activitat.
Per qualsevol dubte relacionat amb els possibles riscos de cada activitat, el client te el dret de fer tantes preguntes com consideri, i OXINEU la obligació de donar resposta.
El client afirma no tenir problemes físics previs a l’activitat, no haver ingerit medicaments que li impedeixin la realització correcta de l’activitat, ni haver consumit algun tipus d’estupefaents, drogues o alcohol abans de realitzar l’activitat. En cas de problemes físics previs que afectin a l’activitat o en cas d’un possible embaràs, el client té l’obligació de comunicar-ho abans de l’activitat.
Els menors d’edat hauran d’anar acompanyats dels seus pares o tutors legals, en cas de voler participar sols hauran de lliurar l’autorització i consentiment de participació a l’activitat per escrit i degudament signada pels seus pares o tutors legals.
Els clients han de fer cas de les indicacions, consells que el tècnic li indiqui i sobretot quan es refereix a temes de seguretat, individual o que afecti a tot el grup. És necessari mostrar respecte cap a tot el grup, cap el tècnic responsable de l’activitat, el personal administratiu, l’entorn i el material. En cas de no acomplir aquests punts, OXINEU es reserva el dret d’expulsar a qualsevol client o alumne sense dret a cap tipus de devolució.
Les activitats es realitzaran per defecte en català, havent la possibilitat de fer-ho en castellà si els clients ho sol·liciten.
En cas que es desitgi realitzar l’activitat en un altre idioma s’haurà de sol.licitar amb antelació a la contractació. OXINEU farà tot el possible per realitzar l’activitat en l’idioma més còmode pel client sempre i quant tingui disponibilitat de tècnics que parlin aquell idioma.
Les dades personals seran incloses a la base de dades d’OXINEU exclusivament per a ús intern i segons la llei de protecció de dades 15/1999 (LOPDCP). Les dades personals es tractaran amb confidencialitat i els clients podran sol·licitar la seva modificació i/o eliminació.

 

2. Compra:

Per poder realitzar les activitats o serveis contractats a OXINEU, ja sigui directament o online, és necessari presentar el document acreditatiu de la confirmació i pagament del mateix.
En el cas de compres online, de no haver rebut la confirmació de la reserva, el servei de l’activitat contractada no queda garantit per part d’OXINEU.
Les presents condicions generals de venda s’apliquen estricament a totes les vendes de productes efectuades a Espanya, inclòs les Illes Canàries i les Illes Balears per OXINEU Guies de muntanya S.L. amb C.I.F. B-55184352, d’ara endavant OXINEU, amb destinació a persones físiques
Tota comanda feta a OXINEU implica necessàriament a títol de condició essencial, determinant i imprescindible, l’acceptació sense reserves pel client/s de les condicions generals de contractació i compra online, a més de les condicions específiques de cada activitat d’OXINEU, vigents el dia en què es dugui a terme la comanda corresponen.
El client reconeix que l’acceptació de les presents condicions implicarà l’aplicació d’aquestes a la compra/reserva a què es refereixen, així com a tota comanda posterior, amb excepció d’aquells casos en què siguin exposades noves condicions.
El fet que OXINEU no recorri en un moment donat a qualsevol de les presents condicions no pot ser interpretat ni equivaldrà a renunciar a recórrer a elles en el futur o en el passat.
Llei aplicable i jurisdicció competent. La interpretació i l’execució de les condicions, així com tots els actes que es siguin conseqüència d’elles, quedaran sotmesos al dret espanyol, llevat que hi hagi disposicions d’ordre públic contràries a això.

 

3. Preus:

Els preus publicats a oxineu.com són en (€) EUROS, són vigents excepte error tipogràfic i normalment aplicables per participant (€/participant) a no ser que s’indiqui el contrari.
Tots els preus porten l’IVA inclòs aplicable en el dia de la comanda, qualsevol canvi de taxa d’IVA serà aplicat automàticament als preus dels productes en venda a oxineu.com.
A no ser que s’indiqui el contrari, el preu de les activitats no inclou ni l’equip ni el material individual.
En el cas d’activitats que incloguin el lloguer de material, aquest material proporcionat per OXINEU alhora de realitzar les activitats serà material homologat i en correcte estat d’ús.
En el cas que el client porti material propi, aquest serà supervisat pels nostres tècnics i només es pot utilitzar si ells així ho consideren. En aquest cas, qualsevol problema que se’n derivi serà responsabilitat exclusiva del propietari del material.
El preu de les activitats no inclou serveis no especificats, desplaçaments fins a la zona de pràctiques dels participants ni les possibles despeses d’allotjament o dietes, excepte en els paquets on així es contempli i segons condicions específiques de contractació del paquet.
Les ofertes sobre productes de venda a oxineu.com es mostraran a l’apartat “ofertes” o s’indicarà a la fitxa del producte i, si no s’indica el contrari, seran vàlides mentre es mostrin en pantalla.
Les preus presentats per OXINEU són vàlids dins la disponibilitat existent.

 

4. Pagament:

El sistema de pagament dels serveis/productes a través de la web es farà mitjançant la plataforma online de “La Caixa”.

 

5. Activitats:

OXINEU es reserva el dret de modificar els programes de les activitats en funció de les dificultats imposades pels seus proveïdors o serveis externs.
Els canvis de programa per causes alienes a l’organització i/o per condicions nivo-meteorològiques, se sotmetran a acord entre les parts. Els horaris, itineraris i formes a seguir es poden modificar o fins i tot suspendre parcial o totalment si les circumstàncies ho aconsellen i sempre sota el criteri de l’empresa o dels tècnics responsables de l’activitat.
En cas de retard de l’activitat per part del client i per causes alienes a l’empresa, en activitats particulars, serà decisió de l’empresa la possibilitat de recuperar el temps perdut i el client s’haurà d’adaptar a la disponibilitat horària dels tècnics.
En cas d’activitats col.lectives el client s’haurà d’incorporar a l’activitat en el moment que arribi perdent la possibilitat de recuperar el temps perdut. En cas que l’activitat requereixi desplaçament previ en grup i ja no hi hagi la possibilitat d’incorporació el client perdrà el dret a la pràctica d’aquella activitat.
Si el client avisa del retard amb antelació, l’empresa, intentarà destinar la totalitat del temps contractat dins les possibilitats segons horaris i disponibilitat. En cas contrari el client haurà d’acceptar la pèrdua del temps del retard.
El retard de l’activitat per part del client en cap cas comportarà el retorn de l’import de la part proporcional o total del servei contractat.
Les fotografies, grafismes i les descripcions dels productes proposats a la venda només són orientatius i no comprometen de cap manera a OXINEU.
Durant les activitats, OXINEU no guardarà ni es farà responsable del material ni dels objectes personals dels clients. En el cas concret de les activitats que es realitzin a Vall de Núria, informar que a les instal·lacions de l’estació hi ha guixetes adequades per a tal efecte.

 

6. Devolucions, anul·lacions i canvis:

Les anulacions o canvis en les reserves, fetes o no online, s’hauran de tramitar telefònicament a través dels números de telèfon corresponents a cada activitat.

Devolucions:
OXINEU no farà la devolució de l’import pagat per una activitat o servei contractat, exceptuant els següents casos:
– Quan no s0hagi pogut realitzar l’activitat pel tancament de l’estació d’esquí
– Per la impossibilitat de realitzar l’activitat per causes pròpies d’OXINEU.

Anul·lacions:
En cas d’anul·lació per part d’OXINEU prèvia al inici de la mateixa, per causes alienes a l’organització, l’empresa podrà optar pel reemborsament del total de l’activitat, canviar la data de l’activitat o oferir una altra activitat de característiques similars.
En el cas de classes d’esquí/snow, si els remuntadors de les intal.lacions funcionen, el mal temps no serà motiu d’anul·lació.
L’anul·lació de la reserva de l’activitat per part del client amb menys de 48 hores d’antelació a l’activitat comportarà la pèrdua del pagament previ.
Si l’anul·lació es fa amb més de 48 hores d’antelació a l’activitat es podrà canviar la data de l’activitat o canviar-la per una altra d’igual valor.

Canvis:
Els canvis en les condicions de les activitats contractades (data, horari, numero de participants, etc) s’hauran de comunicar a OXINEU amb un mínim de 48 hores d’antelació a l’activitat i serà OXINEU qui determinarà la possibilitat d’aplicar aquests canvis.
En cas d’una activitat anul·lada per part del client amb més de 48h, la data màxima per recuperar-la serà el 31 de desembre de l’any en què s’acabi la temporada actual.

7. Dret d’imatge:

Durant les activitats es freqüent fer fotografies i de vegades vídeos principalment per fer arribar als clients.
OXINEU es reserva el dret de fer us d’aquestes imatges/vídeos per a la seva web, xarxes socials i publicitat impresa, sempre i quan els clients no manifestin el seu desacord de forma explicita. De totes maneres, els clients que apareguin en dites imatges i no hagin manifestat amb anterioritat el seu desacord, ho podran manifestar en qualsevol moment i OXINEU en garanteix la retirada.
Pel que fa a menors, el funcionament serà l’oposat, sempre es demanarà autorització per escrit prèvia a la utilització d’imatges.

 


 

Si no has contractat els nostres serveis directament a través del noste web, pots descarregar i signar els següents documents per entregar-los el dia de l’activitat:

 

CONDICIONS DE CONTRACTACIÓ (Català)

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN (Español)

CONTRACT CONDICIONS (English)

CONDITIONS CONTRACTUELLES (Français)

 

Translate »